children、html、contents等jQuery方法遍历的区别

<div id='father'>
  <ul id='ul'>
    <li class="li">一</li>
    <li class="li">二</li>
    <li class="li">三</li>
    <li class="li">四</li>
    <li class="li">五</li>
  </ul>
</div>

#

//children():返回被选元素的所有直接子元素
$('#father').children(); //#ul

//html():
小彭子 <br> 记性不太好的<br>前端开发妹子一枚 <br> 博客记录前端知识学习<br>笔记和平时生活七七八八